Kurumsal Yönetim

DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.
ETİK KURALLAR

1.    AMAÇ
Bütün yönetici ve çalışanların uyma zorunluluğu bulunan Demisaş Döküm Emaye Mamulleri Sanayi A.Ş. “Etik Kuralları” şirketimizin kurumsal değerini yükseltmek ve pay sahiplerine mali değer katmak amacıyla tanımlanmıştır.
Etik kurallara Yönetim Kurulu, yöneticiler ve çalışanların tamamının uyması beklenir. Bu kurallar ile hedeflenen, Şirketimiz çalışanlarının davranış ve tutumlarının kurumsal etkilerinin farkında olarak, Şirketimiz ile ilgili her türlü karar ve iş yönetim sürecinde, konulan nihai hedeflerde ve halka açık bir şirket olarak pay sahipleri ile ilişkilerin yönetiminde gerekli şeffaf, dürüst ve güvenilir iletişim ortamının yaratılmasını sağlamaktır.
2.    TALİMAT
1.    PAY SAHİPLERİ

1.1.    Demisaş A.Ş.’nin temel amacı artı değer yaratarak pay sahiplerinin yatırımlarının en etkin şekilde yönetilmesini ve değerlenmesini sağlamaktır.
1.2.    Sahip olunan hisse miktarına bakılmaksızın her pay sahibine aynı değer verilir.
1.3.    Pay sahipleri, SPK tarafından yayınlanan ilgili mevzuata uyumlu olarak yönlendirilir ve bilgilendirilir.
1.4.    Pay sahiplerinin rahat iletişim kurabilmeleri için çeşitli iletişim kanallarını kullanılabilmesine uygun ortam hazırlanır.

2.    FAALİYET STANDARTLARI

2.1.    Şirket faaliyetlerinin saydamlık, dürüstlük ve doğruluk ilkeleri çerçevesinde yürütülmesi esastır.
2.2.    Şirket faaliyetleri ile bağlantılı olunan her türlü hukuki kural ve sınırlamaya uyulması esastır.
2.3.    Çalışanlar ve faaliyetler çerçevesinde ilişkide bulunulan kişi, kurum ve kuruluşların haklarına ve özgürlüklerine saygılı davranılır.

3.    ÇALIŞANLAR

3.1.    Çalışanlar kanunlara, mevzuata ve şirket içi düzenlemelere uygun hareket etmelidir.
3.2.    Çalışanların yasalarla tanınmış olan her türlü hakkını korunması temin edilir. Her çalışanın özlük haklarının tam-doğru ve zamanında verilmesi sağlanır. Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı için gerekli zemin hazırlanır.
3.3.    Çalışanlara adil davranılır, eşit şartlarda eşit olanakların sunulması benimsenir.
3.4.    Herhangi bir çalışanın ayrımcılık, dışlama, yıldırma vb. psikolojik tacizlere maruz kalması ya da benzer rahatsızlıkları vermesi kabul edilemez.
3.5.    Herhangi bir çalışanın cinsel, sosyal ve fiziksel konularda taciz ve rahatsız edilmesi ya da benzer rahatsızlıkları vermesi kabul edilemez.
3.6.    Çalışanlardan Demisaş Döküm Emaye Mamulleri Sanayi A.Ş.’nin adını ve saygınlığını benimsemeleri ve korumaları beklenir.
3.7.    Çalışanlar, işyerinde iş arkadaşları ve yöneticileri ile uyumlu çalışmak, işyeri ile ilişkisi olan özel veya resmi kişi ve kuruluşlarla iyi ve insani ilişkiler kurmak, işlerini dürüst ve süratle yerine getirmek zorundadır. Çalışanlardan, iş ahlakı ilkelerine aykırı hareket edenlerin tespit edilmesi durumunda, bu durum belgeleriyle birlikte İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne bildirilmelidir.
3.8.    Çalışanlar, Şirket’in yürüttüğü iş ve işyeri ile ilgili çıkarları korumak ve bu menfaate zarar verici her türlü davranıştan kaçınmakla yükümlüdür. Bu bağlamda çalışanlar,
3.8.1.    Şirket olanaklarını kişisel çıkarları için kullanamaz; yasal olmayan herhangi bir tutum ve davranış içerisinde bulunamaz ve kendilerine menfaat temin eden teklifleri İnsan Kaynakları Müdürlüğüne iletmekle yükümlüdür.
3.8.2.    Çalışanlar, kuruluş tarafından izin verilmeksizin resmi veya özel, devamlı veya geçici, ücretli veya ücretsiz görev kabul edemez, ticaretle uğraşamazlar.
3.8.3.    Çalışanlar yaptıkları görevle ilgili olsun veya olmasın, işi ve kuruluşu ile ilgili olarak öğrendikleri bilgi ve sırları saklamak zorundadır. Öğrenilen sırlar, bilgiler veya bunlara ilişkin belgeler yetkili olmayan kişilere veya makamlara verilemez veya açıklanamaz. Bu yükümlülük çalışanın kuruluş ile ilişkisinin sona ermesinde de devam eder.
3.8.4.    Çalışan, ailevi, medeni ve adres durumundaki her türlü değişiklikler ile sözleşmeler ve/veya yönetmeliklerde düzenlenen haklar ve yükümlülükler yönünden esas alınan kişisel, ailevi veya yakınları ile ilgili bilgileri ve bunların dayanakları olan belgeleri, İnsan Kaynakları Bölümü’ne zamanında bildirmek ve teslim etmekle yükümlüdür.
3.8.5.    Çalışanların ve iş başvurusu yapan adayların kişisel bilgileri gizlenir/korunur.
3.8.6.    Her çalışanın organizasyon ve süreçlerin geliştirilmesi adına önerisi bir fırsat olarak görülerek ilgili bölüm/birim yöneticisine iletilir.

4.    HEDİYE ALINIP – VERİLMESİ

4.1.    İlişkide bulunulan şirketlere/çalışanlara hediye amacının ötesine geçebilecek (karşı tarafın tarafsızlığına gölge düşürebilecek/maddi değeri yüksek), tarafları zor durumda bıracak hediyeler verilmez. Bu gibi hediyeler çalışanlar tarafından kabul edilmez.

5.    MÜŞTERİLER – TEDARİKÇİLER – RAKİPLER

5.1.    Müşteri ve tedarikçiler ile ilişkilerin uzun vadeli, güvene dayalı, Şirket lehine sonuçlar doğuracak profesyonel bir zeminde gerçekleştirilmesi esastır.
5.2.    Demisaş A.Ş. etik değerini benimseyen ortaklarla işbirliğini geliştirmeye özen gösterilir.
5.3.    Müşterilere zarar verecek ve/veya onları yanıltacak mal veya hizmet sunulmaz.
5.4.    Müşterilerin veya tedarikçilerin boykotu amacıyla rakip firmalarla bağlantı kurulup anlaşma yapılmaz.
5.5.    Şirketimiz, faaliyet alanında adil rekabet ilkeleri ile hareket etmeyi görev bilir ve sektörde faaliyet gösteren diğer şirketlerin de aynı hassasiyet içinde olması beklenir.
5.6.    Basında rakipler ve onların yöneticileri aleyhine isim verilerek olumsuz beyanatta bulunulmaz.
5.7.    Yeni rakiplerin engellenmesi, mal ve hizmet fiyatlarında sabitlenmeye gidilmesi, bölge/pazar/müşteri paylaşılması gibi konularda rakip firmalarla bağlantı kurulup anlaşma yapılmaz.
5.8.    Diğer şirketlerle ilgili bilgilere erişmede, etik olmayan veya yasadışı yollara başvurulmaz, çalışanların bu yollara başvurmaları engellenir. Ancak şirketlerin kamuya mal olmuş bilgilerinin (web sitesi, fiyat listesi, reklam, yayınlanmış yazı vb.) kullanılmasında sakınca görülmez.
5.9.    Tedarikçilerin, müşterilerin bilgileri (ticari, kişisel vb.) gizlenir/korunur.


6.    KAMUYU AYDINLATMA

6.1.    Görev verilen bölüm/birimler dışında hiç bir çalışan, Şirketi temsilen sözlü ya da yazılı açıklamada bulunamaz.
6.2.    Şirketin Bilgilendirme Politikasında yer alan bilgilendirme araçları, pay ve menfaat sahiplerinin azami düzeyde ve en kolay şekilde faydalanmasını sağlayacak şekilde kullanılır.
6.3.    Şirketin kamuyu aydınlatmakla yükümlü olduğu konularda ve ayrıca pay ve menfaat sahiplerinin ihtiyaç duydukları bilgilerin kolay erişilebilir ve eşit bir biçimde temini ve güncellenmesi sağlanır.

7.    YÖNETİM KURULU

7.1.    Yönetim Kurulu Üyeleri, pay sahipleri aleyhine sonuç doğurabilecek baskılara boyun eğmez ve maddi menfaat kabul etmez, herhangi bir yolsuzluğu örtbas etmez.
7.2.    Yönetim Kurulu Üyeleri, şirket ile ilgili gizli ve ticari sır niteliği taşıyan bilgileri kamuya açıklamaz.

8.    SOSYAL SORUMLULUK

8.1.    Demisaş A.Ş. sektöründe faaliyet gösterirken sosyal sorumluluk bilinciyle hareket eder.
8.2.    Demisaş A.Ş. çalışanlarını sosyal sorumluluk bilincinin oluşması için sosyal ve toplumsal faaliyetlere gönüllü olarak katılmaları konusunda destekler.
8.3.    Demisaş A.Ş. hem kendi çalışmalarında hem iş ortaklarının çalışmalarında çevreyi korumaya özen gösterir ve gerekli önlemleri alır.
8.4.    Demisaş A.Ş. doğal kaynakları ve enerji kaynaklarını verimli şekilde kullanır, israfını engeller. Evrensel kalite ve standartlarda ürün, hizmetler sunmayı ve ekonomik sosyal gelişime katkıda bulunmayı amaçlar

9.    KURALLARA UYUM

9.1.    İstisnasız bütün Demisaş A.Ş. çalışanları bu prensipleri sonuna kadar uygulamaya çalışacaklardır.
9.2.    Bu talimatta tanımlanmış olan etik kurallara aykırı bir durum oluşması halinde kişi veya kişiler aykırılığın giderilmesi ve bildirimi için İnsan Kaynakları Müdürlüğüne (bildirimi yapan İnsan Kaynakları çalışanı ise Genel Müdür Yardımcısına) yüz yüze başvuruda bulunmalıdırlar. Yapılan başvuru neticesinde, başvurandan yazılı dilekçe alınır ve İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından başvuru; Disiplinsizlik Tutanağı ile kayıt altına alınır.
9.3.    Aykırılığın bildirimi ve tutanak altına alınması sonrasında İnsan Kaynakları Müdürlüğü, Genel Müdür Yardımcılarına ve Genel Müdür’e bilgi vermek ve aykırılığın giderilmesi için disiplin kurulunun toplanması, ilgili tarafların bilgilendirilmesi, gerekli hallerde yasal mercilerin bilgilendirilmesi gibi gerekli aksiyonları almakla yükümlüdür.
9.4.    Bu kurallara uymaktan dolayı eğer herhangi bir iş kaybı olursa bu durum olumsuzluk olarak değerlendirilmeyecektir.
9.5.    Etik Kurallar Genel Müdür’ün onayından sonra Şirket internet sitesinde yer alır.

10.    DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMULLERİ SANAYİ A.Ş. ETİK KURALLARI

Tüm Çalışanlarımız Demisaş A.Ş. Etik Kurallarını yerine getirmekle yükümlüdür.

10.1.    Şirketimin vizyon, misyon ve değerlerine sahip çıkacağımı,
10.2.    İşlerimi; kanunlar, düzenlemeler ve mesleki standartlar ile birlikte Demisaş A.Ş. Etik Kuralları çerçevesinde yürüteceğimi,
10.3.    İnsan haklarına, insanların bireysel farklılıklarına ve kişisel özelliklerine saygı duyucağımı,
10.4.    Şirketin çevre, sağlık ve güvenlik mevzuatına uygun hareket edeceğimi,
10.5.    İşyerinde ve/veya iş performansını etkileyecek şekilde her türlü alkol, uyuşturucu madde vb. kullanmayacağımı,
10.6.    Herhangi bir kişiye(çalışma arkadaşı, müşteri, tedarikçi vb.) ayrımcılık, dışlama, mobbing(yıldırma) vb. psikolojik taciz ile rahatsızlık vermeyeceğimi,
10.7.    Çalışma saatleri içinde Şirketimin adını, şirketteki pozisyonumu, unvanımı ve Şirkete ait kaynakları politik faaliyetlerim için kullanmayacağımı,
10.8.    Yaptığım tüm işlerde insan ve toplum sağlığını gözeteceğimi, çevreyi korumaya azami özen göstereceğimi,
10.9.    Tüm faaliyet ve işlemlerimizi yürütürken, kamu kurum ve kuruluşlarına, sivil toplum örgütlerine ve siyasi partilere herhangi bir menfaat beklentisi olmaksızın eşit mesafede duracağımı,
10.10.    Tedarikçilerimiz ve iş ortaklarımızla olan ilişkilerimizde her zaman dürüst ve adil davranmaya özen göstereceğimi,
10.11.    Müşterilerimiz ve tüketicilerimizle ilişkilerimizde adil olmayan veya yanıltıcı uygulamalardan kaçınacağımı,
10.12.    Faaliyet gösterdiğimiz tüm ülkelerde geçerli adil rekabet kurallarına ve bunu destekleyen yasa ve düzenlemelere uyacağımı,
10.13.    Medyadan gelen Demisaş A.Ş. hakkında mali ya da sektörle ilgili bilgi taleplerini, bu konuda yetkilendirilmiş Kurumsal
10.14.    İletişim Yetkilisine yönlendireceğimi,
10.15.    Çalıştığım Şirketin tedarikçisi konumunda çalışmayacağımı,
10.16.    Tedarikçilerimize kurum çıkarlarına aykırı olacak şekilde yatırım yapmayacağımı ve borç para vermeyeceğimi,
10.17.    Demisaş A.Ş. müşteri ve tedarikçilerinden, tarafsızlıklarını ve kararlarını etkileyecek para veya paraya çevrilebilir nitelikte hediye alıp vermeyeceğimi,
10.18.    Kamuyu Bilgilendirme Politikası ve Mevzuatı çerçevesinde hareket edeceğimi,
10.19.    Demisaş A.Ş. tedarikçileri veya müşterileri tarafından Şirkete tanınan özel avantajlardan ve koşullardan kişisel çıkarlarım için yararlanmayı talep etmeyeceğimi,
10.20.    Tam zamanlı olarak çalıştığım şirket dışında bir kuruluşta çalışamayacağımı,
10.21.    Şirketi temsilen her türlü dernek, işveren sendikası ve benzeri sivil toplum kuruluşlarında, yerine getirdiğim görev gereği tahakkuk edecek her türlü ücreti ilgili kuruma vereceğimi,
10.22.    Herhangi bir rakip firmada kritik bir pozisyonda işe başlayan 1.derece akrabalarımı en geç bir ay içerisinde yazılı olarak Şirkete bildireceğimi,
10.23.    Herhangi bir nedenle gerek kendi çıkarlarım, gerekse Şirket dışında birinin çıkarı için, kamuya açıklanmamış bilgileri asla üçüncü taraflarla paylaşmayacağımı,
10.24.    Kara para aklama ve yolsuzlukla mücadele konusunda yürürlükteki bütün yasa ve yönetmelik hükümlerine ve Şirket politikalarına uyacağımı,
10.25.    Şirket ekipmanlarını, sistemlerini, olanaklarını ve varlıklarını sadece Şirketin işlerini yürütmek veya yönetim tarafından izin verilen amaçlar için kullanacağımı,
10.26.    Eriştiğim gizli bilgiyi sadece Şirket için yasal ve etik kurallar çerçevesinde kullanacağımı,
10.27.    Yazılım lisansı, patent ve telif hakları ile ilgili kural ve kanunlara uyacağımı,Demisaş A.Ş. satınalma ve satış faaliyetleri ile taraf olduğu tüm işlemler ve sözleşmelerden doğrudan ya da dolaylı olarak kişisel kazanç elde etmeyeceğimi, taahhüt ederim.

Yukarıda belirtilen Etik Kuralları benimsediğimi, iş sözleşmeme eklenmesini kabul ettiğimi ve Demisaş A.Ş. Etik Kuralları kitapçığında yer alan tüm kuralları yerine getireceğimi beyan ederim. Etik Kurallara uymadığım takdirde iş sözleşmemin işverence sona erdirilebileceğini kabul ve taahhüt ederim.

İş bu talimat yürürlüğe giriş ve yayın tarihinden itibaren tüm DEMİSAŞ Döküm Emaye Mamülleri Sanayi A.Ş. çalışanlarını kapsar ve yayınlanmasıyla tüm çalışanların bu talimatı okuduğu, anladığı, kabul ettiği varsayılır.