Kurumsal Yönetim

DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.

ŞİRKET BİLGİLENDİRME POLİTİKASI
 
AMAÇ
 
Şirketimiz, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde belirtilen şekli ile Bilgilendirme Politikası oluşturmuştur. Bu politikası çerçevesinde hissedarların, yatırımcıların, menfaat sahiplerinin  ve kamunun, ticari sır kapsamında olan bilgiler dışında kalan, şirketin faaliyetleri ve mali durumuna ilişkin bilgiler ile hisselerin fiyatına etki edebilecek gelişmeler  hakkında, kendi aralarındaki fırsat eşitliğini bozmadan, şirketin faaliyetleri ve mali durumuna ilişkin bilgiler ile hisselerin fiyatına etki edebilecek gelişmeler hakkında SPK tarafından belirtilen süreler içinde kamuoyuna duyurulması amaçlanmıştır.
 
YETKİ VE SORUMLULUK

Şirketimizin bilgilendirme politikasının oluşturulması, gözden geçirilmesi ve geliştirilmesi Yönetim Kurulu’nun sorumluluğundadır. Bilgilendirme Politikası’nın yürütülmesinden Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür yetkili ve sorumlu olup, bilgilendirme işleminin yürütülmesine ilişkin uygulamalar Genel Müdür ve Muhasebe Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülür.
 
YÖNTEM VE ARAÇLAR
 
Bilgilendirme politikasının uygulanmasında kullanılan yöntem ve araçlar şunlardır:

       - Kamuyu aydınlatma platformuna (KAP) iletilen özel durum açıklamaları,
       - Periyodik olarak KAP’a iletilen finansal raporlar, bağımsız denetim raporları
       - Yıllık ve ara dönem faaliyet raporları
       - Kurumsal internet sitesi (www.demisas.com.tr)
       - Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun “e-YÖNET: Kurumsal Yönetim ve Yatırımcı İlişkileri Portalı” ile “e-ŞİRKET: Şirketler Bilgi Portalı”
       - Ticaret Sicil Gazetesi ve gerek duyulduğunda günlük gazeteler vasıtasıyla yapılan ilan ve duyurular,
       - Yazılı ve görsel medya aracılığıyla yapılan basın açıklamaları,
       - Sermaye piyasası katılımcıları, yatırımcılar ve analistlerle yapılan görüşmeler ve düzenlenen toplantılar
       - Telefon, elektronik posta, faks vb. iletişim araçları
 
FİNANSAL RAPORLARIN KAMUYA AÇIKLANMASI
 
Şirketimizin finansal tablo ve dipnotları Sermaye Piyasası düzenlemeleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS) göre hazırlanır.  Yıllık ve altı aylık finansal raporlar  bağımsız denetim kuruluşu tarafından Uluslararası Denetim Standartları uyarınca denetimden geçirilir. Finansal raporlar kamuya açıklanmadan önce Denetimden Sorumlu Komite’den alınan uygunluk görüşüyle Yönetim Kurulu’nun onayına sunulur.

Yönetim kurulunca onaylanan finansal raporlar, varsa bağımsız denetim raporu ile birlikte ilgili mevzuat hükümlerinde belirlenen süre ve esaslara uygun olarak kamuya açıklanmak üzere KAP’a gönderilir.

KAP’da açıklanan finansal raporlar ayrıca kurumsal internet sitemizin Yatırımcı İlişkileri Bölümü’nde  yayımlanır.

FAALİYET RAPORLARININ KAMUYA AÇIKLANMASI

Şirketimiz, Yönetim Kurulu tarafından her yıl Genel Kurul toplantısından önce kamuoyunun şirketin faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda detaylı faaliyet raporu hazırlayarak yatırımcılarımızın bilgisine hem basılı yayın olarak hem de şirketin internet sitesinde ilan ederek sunmaktadır.

Faaliyet raporları, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde hazırlanır. Ayrıca, mevzuat gereğince 3’er aylık dönemler  halinde Seri II-14.1 tebliğ hükümleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Faaliyet Raporları hazırlanarak kamuya ilan edilmektedir.
 
T.TİCARET SİCİL GAZETESİ VASITASIYLA YAPILAN İLAN VE DUYURULAR
 
Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, ve Şirket Esas Sözleşmesi gereği; Genel Kurul, finansal raporlar, esas sözleşme değişikliği, sermaye artırımı ve kar payı ödemelerine ilişkin duyurular TTSG ve gerekirse günlük gazeteler vasıtasıyla yapılmaktadır.
 
ÖZEL DURUMLARIN KAMUYA AÇIKLANMASINA KADAR GİZLİLİĞİNİN SAĞLANMASINA YÖNELİK ALINAN TEDBİRLER

Özel durum açıklamaları, SPK Tebliğlerinde belirtilen esaslara uygun olarak hazırlanır ve KAP’ta açıklama yapma yetkisini sahip Şirket yetkilileri tarafından yayımlanmak üzere
KAP’a gönderilir.
 
Şirketimizde içsel bilgilere ulaşabilecek durumda olan kişiler, özel durumların kamuya açıklanmasına kadar bunların gizliliğinin sağlanması bakımından yükümlü oldukları konusunda bilgilendirilmişlerdir. Ayrıca, Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyeleri, Bağımsız Denetçisi ve Şirketimizin üst yönetiminde görev alan kişilerin isimleri ile yıl içinde üst yönetimde yapılan değişiklikler Faaliyet Raporunda yer almakta ve internet sitemizde de ilan edilmektedir.

İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN KİŞİLERİN BELİRLENMESİ

Şirketimizde idari sorumluluğu bulunanlar; Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür, Direktörler, Koordinatörler, Muhasebe Müdürlüğü ve şirketimizin içsel bilgilerine doğrudan veya dolaylı olarak düzenli bir şekilde erişen ve şirketimizin gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararları verme yetkisi olan kişilerdir.

İdari sorumluluğu bulunan kişilerin listesi MKK’ya bildirilmiş olup, bu kişilerin kanun ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülüklerinden ve bu bilgilerin kötüye kullanımı ile ilgili yaptırımlardan haberdar olması sağlanmıştır.
 
BASIN-YAYIN ORGANLARINDA VEYA İNTERNET SİTELERİNDE YER ALAN HABER VE SÖYLENTİLERİN TAKİBİ İLE BUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALARIN YAPILMASI

Şirketimiz hakkında basın-yayın organlarında veya internet sitelerinde yer alan ve Şirketimizce takip edilen haber ve söylentilere ilişkin olarak SPK mevzuatı uyarınca açıklama  yapılmasının gerekmesi durumunda bu açıklamaların yapılmasında, yapılacak açıklamanın niteliğine göre, KAP bildirimleri, veri dağıtım şirketleri ve/veya yazılı ve görsel medyadan yararlanılabildiği gibi, yapılan açıklamaların pay sahipleri ile diğer menfaat sahipleri için kolay erişilebilir olması açısından bu açıklamalar kurumsal web sitemizde de  (www.demisas.com.tr) yayınlanmaktadır.
 

GELECEĞE YÖNELİK DEĞERLENDİRMELERİN AÇIKLANMASI

Şirketimiz, gizli olmayan ve/veya ticari sır kavramına girmeyen hususlarla ilgili geleceğe yönelik bilgilerin kamuya açıklanmasını yapmaktadır. Söz konusu bilgilerin, abartılı öngörüler içerisinde, yanıltıcı ibareler bulundurmamasına, ayrıca şirketin finansal durumuna ve faaliyet sonuçları ile uyumlu yapılmasına azami gayret ve dikkat gösterilmektedir. Geleceğe yönelik bilgilerin kamuya açıklanmış olması durumunda, varsayımlar ve varsayımların dayandığı veriler ile daha önce kamuya açıklanan geleceğe yönelik bilgilerde yer alan tahminlerin ve dayanakların gerçekleşmemesi veya gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması halinde, güncellenen bilgiler kamuoyu ile paylaşılmaktadır.